Privacyv­erklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Proclin Nederland B.V., gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70126674.

Wij respecteren jouw privacy. Proclin streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze privacyverklaring informeren wij jou over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruik van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het versturen van het sollicitatieformulier, door het versturen van een CV of door je in te schrijven voor de vacaturenieuwsbrief. Dat kunnen persoonsgegevens zijn zoals jouw naam, adres, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer, e-mail adres en eventuele pasfoto als jij die verstrekt bij jouw brief of CV. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Voor de sollicitatieprocedure, werving & selectie en/of om vacature-nieuwsbrieven te kunnen versturen, verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming.

Doeleinde gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden onder andere gebruikt voor het versturen van vacaturenieuwsbrieven, voor sollicitatieprocedures, om jou te benaderen voor geschikte vacatures (wervings- en selectieprocedures) en om contact met jou op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij jou ook informeren over nieuwe vacatures of uitnodigen voor activiteiten. Jouw gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld.

Cameratoezicht/beelden
Vanwege o.a. de veiligheid van onze medewerkers, patiënten, sollicitanten en de praktijklocatie(s) of kantoor én aanwezige bezittingen, vindt in en om de praktijk(ruimten) cameratoezicht plaats. Daarbij filmen wij alleen ruimten die algemeen toegankelijk zijn en wordt “real time” beeld weergegeven en slechts incidenteel beeldmateriaal opgeslagen. Het is mogelijk dat jij als sollicitant, bij een sollicitatiegesprek ook op die beelden voorkomt als je een praktijklocatie of ons kantoor bezoekt.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven, tenzij wij wettelijk verplicht zijn jouw gegevens aan die derde te verstrekken.

Bewaartermijnen
De door jou aan Proclin verstrekte persoonsgegevens in het kader van een sollicitatieprocedure worden door Proclin bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Bij jouw sollicitatie vragen wij aan jou toestemming om jouw persoonsgegevens voor 12 maanden te mogen bewaren, omdat ervaring leert dat wij in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor je kunnen hebben. Op het moment dat je bij ons komt werken, worden jouw gegevens onderdeel van jouw personeelsdossier en worden die gegevens verwerkt conform het privacy beleid voor medewerkers. Wanneer jij je aanmeldt voor de vacaturenieuwsbrief worden je gegevens (e-mail en voorkeuren) bewaard tot het moment dat jij je weer afmeldt voor deze nieuwsbrief.

Beveiligingsmaatregelen
Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo hebben onder andere alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zich contractueel verplicht tot geheimhouding of zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
Naast organisatorische maatregelen worden ter bescherming van jouw persoonsgegevens ook voldoende technische maatregelen genomen. Wij hanteren een gelaagde beveiliggingsstrategie: er zijn meerdere beveiligingslagen van toepassing. Hiermee wordt de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze IT-omgeving zo veel mogelijk gewaarborgd. Onze systemen worden 24/7 gemonitord.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om jou van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaring van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies
Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van noodzakelijke en functionele cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen of uitgelezen van het apparaat (zoals computer, tablet of mobiele telefoon) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Cookies zijn er in verschillende soorten. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Alle andere soorten cookies waarvoor wij uw toestemming nodig hebben (marketing cookies) gebruiken wij momenteel niet.

Jouw rechten
Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en aanvulling en het wissen van jouw gegevens. Ook kan je ons verzoeken om jouw gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van (een deel van) jouw gegevens. Ook is het mogelijk om jouw toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, in te trekken. Een verzoek kun je bij ons kenbaar maken via een e-mail aan: privacy@proclin.nl. Wij zullen binnen 1 maand reageren op jouw verzoek.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Ben je niet tevreden over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kan je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hier.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via de website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kan je daarover contact opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@proclin.nl of een brief te sturen naar:

Proclin
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 1700
1200 BS Hilversum